Vytlačiť

Verejné obstarávanie

V rámci implementácie projektu poskytujeme poradenské služby k procesu verejného obstarávania, tak aby postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvisloti s výberom dodávateľa boli plne v súlade s požiadavkami a usmerneniami RO/SORO.

Verejné obstarávanie je dôležitou súčasťou implementácie, pretože je jedným z najdôležitejších a zároveň pre každého prijímateľa aj najnáročnejších procesov, bez ktorého sa však nemôže realizovať žiadny projekt. Nakoľko dotáciu nie je možné poskytnuť žiadateľovi/prijímateľovi, ktorý nepostupuje pri obstarávaní prác, tovarov a služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, s právnymi aktami Európskej únie vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania prác, tovarov a služieb a v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom, jeho správne uskutočnenie prispeje k naplneniu oprávnenosti výdavkov a zároveň efektívnej realizácii schválených aktivít v rámci projektu.  

Ponúkame Vám služby spojené s prípravou a kontrolou dokumentácie pred začatím, počas realizácie a po uskutočnení verejného obstarávania a prípravu podkladov na povinnú kontrolu na sprostredkovateľskom orgáne.

Naše služby zahŕňajú:

  • zadefinovanie predmetu obstarania, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, spracovanie základného prehľadu o trhu a relevantných subjektoch, výber metódy verejného obstarávania, prípravu súťažných podkladov (nastavenie podmienok účasti, kontrola dodávateľsko - odberateľskej zmluvy),
  • realizáciu samotného procesu resp. jednotlivých krokov verejného obstarávania, výber úspešného uchádzača ako budúceho dodávateľa, prípravu potrebnej dokumentácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
  • kompletizáciu, kontrolu a predloženie dokumentácie procesu verejného obstarávania na SO/RO za účelom kontroly, uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom na základe realizovaného verejného obstarávania, realizácia dodávok predmetu obstarania a pod.. 

Celý proces obstarávania podlieha kontrole, preto mu treba venovať dôležitú pozornosť. Pri realizácii procesu verejného obstarávania je potrebné sa riadiť aj predpismi, príručkami a usmerneniami, ktoré platia pre daný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán:

  1. Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, 
  2. Aktuálna Príručka pre žiadateľa alebo pre prijímateľa pomoci, 
  3. Príslušné ustanovenia Výzvy, ktoré majú vplyv na proces verejného obstarávania,
  4. Všeobecne zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP,
  5. Aktuálne informácie a dôležité upozornenia ohľadne procesu verejného obstarávania Riadiaceho orgánu.