Vytlačiť

Analýza projektového zámeru

V rámci hľadania možností pre realizovanie Vášho zámeru Vám v prvotnej fáze poskytneme prehľad možností pre získanie dotácie a zabezpečíme komplexné poradenstvo vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti a následnej finančnej analýzy. 

Cieľom vypracovania štúdie uskutočniteľnosti je preskúmať a zosumarizovať opodstatnenosť projektového zámeru z hľadiska vhodnosti a účelnosti - berieme do úvahy technické, environmentálne, socio-ekonomické, finančné a legislatívne hľadisko, ako aj z pohľadu celkovej udržateľnosti a dostupnosti projektu a jeho prínosov pre spoločnosť a regionálny rozvoj. Zodpovieme tak na otázky či je možné daný projektový zámer uskutočniteľný pri existujúcich podmienkach, obmedzeniach a rizikách a či potrebné investície vynaložené na spolufinancovanie projektu prinesú očakávané výsledky.

Cieľom finančnej analýzy je zhodnotiť, či je plánovaná investícia výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a projekt nie je z finančného hľadiska realizovateľný a udržateľný. Analýza projektu z finančného a ekonomického hľadiska nám taktiež napovie aký je najideálnejší spôsob financovania Vášho projektu. 

Analýza projektového zámeru zahŕňa:

 • identifikáciu možností využitia štrukturálnych fondov EÚ alebo dotácií iných grantových programov,
 • kontrolu splnenia podmienok poskytnutia pomoci:
  • kontrolu oprávnenosti žiadateľa,
  • kontrolu oprávnenosti projektu (miesto realizácie, časový harmonogram, intezita a výška pomoci)
  • kontrolu oprávnenosti plánovaných aktivít,
  • kontrolu oprávnených výdavkov a identifikácia neoprávnených výdavkov projektu,
 • návrh riešenia spolufinancovania projektu,
 • realizáciu prvotného prieskumu trhu,
 • vypracovanie zoznamu povinných príloh projektu a podpornej dokumentácie,
 • spracovanie potrebných analýz a štúdií k projektovému zámeru (štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza a pod.)