Vytlačiť

Publicita a informovanosť

Každá schválená dotácia v sebe zahŕňa povinnosť prijímateľa informovať účastníkov projektu a širokú verejnosť o tom, že aktivity, ktoré realizuje, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR a tak v čo najväčšej možnej miere prispieť k výmene skúseností a šíreniu osvedčených postupov.

Zabezpečenie povinnej publicity (nezáleží či rozpočet projektu obsahuje výdavky na publicitu) musí spĺňať záväzné podmienky minimálnych štandardov a jednotných postupov zadefinovaných napr. v manuáloch pre informovanie a publicitu. V závislosti na operačnom programe a type investície sa vyžadujú rôzne spôsoby od umiestnenia veľkoplošnej reklamnej tabule, pamätnej dosky, informačnej tabule až po označenie dokumentov povinnými prvkami publicity.

Zmluva o poskytnutí NFP a manuál pre informovanie a publicitu spolu s usmerneniami presne definujú textové a grafické podmienky, napr. použitie loga EÚ, informačnej tabule a pod. 

Pri realizácií projektu a jeho aktivít je potrebné dbať aj na zdokumentovanie ich priebehu. Samotné dokumenty ako prezenčné listiny, stavebný denník alebo faktúry nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu, aby podrobne preukázali proces realizácie. Vykonávanie jednotlivých krokov tak pre účely monitorovania najúčinnejšie zachytí prijímateľ podrobnou fotodokumentáciou. Tá sa stáva najopodstatnenejšia najmä v prípadoch, ktoré sa pri následných kontrolách nedajú hmotne preukázať ako školenia, semináre, konferencie, zateplenie, elektroinštalácia, vodoinštalácia a pod. Podrobná dokumentácia zabráni kráteniu finančných prostriedkov zo strany SORO/RO.

Naše služby zahŕňajú:

  • zabezpečenie publicity projektu v súlade s manuálom pre publicitu,
  • prípravu plánu činností v rámci publicity a jeho následnú úpravu v súlade s aktualizáciami,
  • kontrolu dodržiavania pravidiel a design manuálu v súlade s manuálom pre publicitu,
  • sledovanie prípadných zmien, aktualizácií a usmernení zameraných na publicitu projektu,
  • príprava podkladov pre webové stránky projektu,
  • príprava a relizácia označenia budov, miestností a priestorov, kde sa vykonávajú projektové činnosti počas a po ukončení projektu.