Vytlačiť

Príprava žiadosti o grant

Jedným z najdôležitejších krokov pre úspech projektu pri hodnotení a výbere predložených projektových žiadostí o grant z fondov EÚ či iných programov je práve vypracovanie kvalitného projektu. Kvalitný projekt musí spĺňať kritéria nielen po formálnej ale aj obsahovej stránke a mal by odborným hodnotiteľom vytvoriť komplexný obraz o Vašej spoločnosti, víziách, budúcich plánoch a predkladanom projekte.

Zostavenie kvalitného projektu v súlade s cieľmi lokálnych a regionálnych stratégií rozvoja, prioritami Slovenskej republiky a Európskej únie si vyžaduje dostatočné skúsenosti s vypracovaním projektov, časový priestor na prípravu podkladov aj samotnej žiadosti, kvalifikovaný ľudský potenciál a samozrejme prehľad v množstve informácií z danej oblasti.

Príprava žiadosti o grant zahŕňa:

  • spracovanie projektovej žiadosti, tak aby spĺňala všetky kritéria programu, z ktorého sa bude projekt uchádzať o finančnú podporu,
  • realizáciu prieskumu trhu a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pre potreby spracovania rozpočtu projektu,
  • vypracovanie potrebných analýz,
  • nastavenie výsledkových a dopadových merateľných ukazovateľov,
  • prípravu, kontrolu akompletizáciu povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov projektovej žiadosti,
  • kontrolu formálnej správnosti a posúdenie kvality pred podaním projektovej žiadosti,
  • komunikácius príslušným riadiacim orgánom, resp. implementačnou agentúrou,
  • asistenciu pri doplnení dodatočne vyžiadaných dokumentov v rámci žiadosti o doplnenie alebo overovania splnenia podmienok pomoci,
  • zapracovanie potrebných zmien v predloženom projekte.