Vytlačiť

Legislatíva

Operácie spolufinancované z ESF musia byť vykonávané v plnom súlade s nariadeniami a usmerneniami, ktoré súvisia s využívaním zdrojov štrukturálnych fondov a ktorých obsah je premietnutý aj do národných strategických dokumentov, a zároveň musí byť zabezpečený súlad s národnou legislatívou.

Predpisy vzťahujúce sa na štrukturálne fondy a Kohézny fond

Národný Strategický Referenčný Rámec 2007 - 2013. Dokument nájdete tu.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013. Aktuálnu verziu 4.8. (12_2013) nájdete tu.  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013. Aktuálnu verziu 7.0. (2_2014) vlastného materiálu nájdete tu.

V súvislosti s implementáciou projektov spolufinancovaných z ESF sa uplatňujú predovšetkým nasledovné zákony: 

Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 57/2010 Zb.z. o eurofondoch (mení a dopĺňa 528/2008)

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 220/2004)

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 168/2002)

Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 502/2004 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonník práce

Občiansky zákonník