Vytlačiť

Projektový manažment

Bezproblémová implementácia projektu vyžaduje dlhoročné skúsenosti s riadením projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ, dôsledné sledovanie oprávnenosti výdavkov, striktné dodržiavanie podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), schopnosť orientovať sa v množstve príručiek a usmernení vydávaných ministerstvami/poskytovateľmi a postupovanie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Zmluva o poskytnutí NFP môže byť uzatvorená až po poslaní rozhodnutia o schválení žiadosti žiadateľovi. Zmluva je uzavretá medzi Riadiacim orgánom ako poskytovateľom a prijímateľom, ktorého žiadosť bola schválená a ktorý zároveň súhlasil s podmienkami jej schválenia.

Fáza pred podpisom Zmluvy o NFP

 • asistencia pri zabezpečovaní dokumentov predkladaných poskytovateľovi za účelom prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP,
 • kontrola formálnej správnosti zostavených príloh,
 • kontrola a vykonanie úprav v prílohách Zmluvy o NFP.

Fáza po podpise Zmluvy o NFP 

 • verejné obstarávanie,
 • finančné riadenie a monitorovanie projektu,
 • zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte,
 • príprava žiadostí o zmenu projektu,
 • asistencia pri príprave záložných zmlúv,
 • komunikácia a konzultácie s manažérmi poskytovateľa v mene prijímateľa,
 • asistencia pri kontrolách na mieste vykonávaných kontrolórmi poskytovateľa,
 • dohľad nad dodržiavaním dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v projekte,
 • sledovanie a informovanie o zmenách pravidiel implementácie počas trvania projektu.

Fáza po ukončení projektu

 • príprava a odoslanie následných monitorovacích správ po dobu monitorovania dopadových ukazovateľov po ukončení realizácie projektu, 
 • asistencia pri kontrolách/auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ.