Vytlačiť

Finančné riadenie

Ak máte podpísanú Zmluvu o poskytnutí NFP, ukončenú kontrolu procesu verejného obstarávania, nastupuje skutočná realizácia projektu a s ním aj čerpanie NFP. S touto etapou veľmi úzko súvisí ekonomická činnosť, teda finančné riadenie projektu.

Systémy financovania projektu formou priebežných, zálohových alebo zúčtovacích platieb vychádzajú z finančného plánu, rozpočtu a harmonogramu projektu zakotvených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Aby sa predišlo nesúladom v oprávnenosti výdavkov alebo predlžovaniu preplácania nárokovaných výdavkov, je pre prijímateľa nevyhnutné podrobne vypracovať predbežný finančný plán a neustále ho počas realizácie projektu aktualizovať. 

 Finančné riadenie zahŕňa v sebe tieto hlavné procesy:

 • Spracovanie Žiadosti o platbu (ďalej „ŽoP“),
 • Kontrolu ŽoP,
 • Poskytnutie resp. proces čerpania NFP (systémy financovania),
 • Problematiku nezrovnalostí,
 • Vrátenie finančných prostriedkov.

Počas finančného riadenia a spracovania ŽoP je potrebné sa riadiť aj predpismi, príručkami a usmerneniami, ktoré platia pre daný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán:

 • Systém finančného riadenia ŠF a KF na programovacie obdobie 2007 – 2013
 • Príručka pre žiadateľa - prijímateľa
 • Inštrukcie a usmernenia k vypracovaniu ŽoP 
 • Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o NFP

Naše služby zahŕňajú:

 • riadenie aktivít súvisiacich s riadnym zúčtovaním projektových výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom a ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP,
 • prípravu a predkladanie Žiadostí o platbu v spolupráci s účtovníkom projektu,
 • evidenciu výdavkov projektu a sledovanie čerpanie finančných prostriedkov z jednotlivých rozpočtových položiek,
 • kontrolu formálnej a obsahovej správnosti prijatých faktúr a príloh v rámci projektu,
 • spracovanie predbežného finančného plánu a harmonogramu platieb,
 • komunikáciu s členmi projektového tímu v oblasti otázkach týkajúcich sa finančných záležitostí projektu,
 • komunikáciu s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom.