Vytlačiť

Monitoring projektu

Cieľom monitorovania na úrovni projektu je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie aktivít projektu s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výsledku projektu. Monitorovanie projektu začína dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi RO a prijímateľom a končí sa dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

Stanovené merateľné ukazovatele sú prílohou k Zmluve o NFP a tvoria tak záväzné podmienky, ktoré prijímateľ musí naplniť. Ukazovateľ je tvorený definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a požadovanou hodnotou a je tak meradlom pri napĺňaní cieľov projektu. Zobrazuje buď priame a okamžité účinky pomoci (intervencie), ktoré projekt priniesol alebo kvalifikovaný odhad následkov projektu/programu, ktoré prekračujú rámec bezprostredných účinkov pomoci (intervencie).

Hlavnou monitorovacou povinnosťou je vypracovanie monitorovacej správy ako komplexnej informácie o realizácii projektu, ktorú poskytuje prijímateľ sprostredkovateľskému orgánu. Obsahuje všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii Projektu a informuje tak poskytovateľa pomoci o svojom napredovaní.

Náročnosť, rozsah a množstvo monitorovacích správ záleží od dĺžky realizácie projektu, od aktivít a náplne projektu a od podmienok daného operačného programu alebo schémy. Počas účinnosti Zmluvy o NFP je však nutné počítať s nasledovnými monitorovacími správami:

 • priebežná – predkladá sa počas realizácie projektu; prijímateľ je  povinný predkladať počas realizácie projektu priebežné monitorovacie správy v pravidelných 3 až 6 mesačných intervaloch, v ktorých poskytne projektovému manažérovi detailné informácie o postupe prác na projekte; prvú priebežnú správu je povinný predložiť v 3 až 6  mesiacii po podpise zmluvy o NFP (záleží na podmienkach Zmluvy o NFP); za prvý mesiac sa počíta mesiac, v ktorom bola zmluva uzavretá
 • záverečná – predkladá sa po ukončení realizácie aktivít projektu
 • následná – počas doby 2 až 5 rokov sa zasiela 1 x ročne až do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy; sledované obdobie začína mesiacom, v ktorom bola ukončená finančná realizácia projektu, tzn. záverečná žiadosť o platbu bola schválená a na účet prijímateľa boli zaslané žiadané finančné prostriedky; schválením poslednej následnej monitorovacej správy končí platnosť a účinnosť zmluvy

Monitoring po ukončení realizácie projektu a udržateľnosť aktivít projektu predstavujú poslednú, ale nemenej dôležitú fázu zabezpečenia projektového cyklu. Po schválení záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu ste ako úspešný prijímateľ zmluvne viazaný dodržať a naplniť plánované dopadové indikátory - ukazovatele. Nenaplnenie zmluvných ukazovateľov počas doby trvania zmluvy o poskytnutí NFP môže spôsobiť krátenie, alebo aj vrátenie  už vyplatených finančných prostriedkov.

 Naše služby zahŕňajú:

 • kontrolu napĺňania cieľov projektu 
 • kontrolu a monitoring priebehu realizácie jednotlivých aktivít z hľadiska dosahovania záväzných indikátorov projektu a participáciu cieľovej skupiny na jednotlivých aktivitých
 • vypracovanie monitorovacích správ (priebežná, záverečná, následná)
 • kontrolu plnenia úloh podľa časového harmonogramu
 • sledovanie vývoja ukazovateľov výsledku a dopadu
 • sledovanie výskytu nezrovnalosti v plnení projektových indikátorov alebo iných odchýlok od projektu a vypracovanie plánu nápravy
 • kontrolu plnenia všetkých zmluvných náležitostí vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tým minimalizovanie rizika krátenia alebo vrátenia finančných prostriedkov,
 • poradenstvo pri archivácii všetkých dokumentov súvisiacich s realizáciou projektu,
 • poradenstvo pri následných kontrolách zo strany SO/RO pre ROP, kontrolných orgánov SR, príp. EÚ