Vytlačiť

Riadenie projektu

Získať nenávratné finančné prostriedky je ťažké, no čerpať ich je ešte ťažšie. Pre úspešný projekt nie je kľúčové jeho schválenie, ale samotná realizácia. Úspešná realizácia je časovo a administratívne veľmi náročná. Prijímateľ nesmie zabudnúť na celú radu krokov a postupov, ktoré musia byť v súlade s pravidlami čerpania pomoci stanovenými riadiacim orgánom.

Realizácia projektu prináša so sebou situácie, ktoré nie vždy môžu byť predvídateľné v čase predloženia žiadosti. Vzhľadom na to, že projekty sú implementované v neustále sa meniacom prostredí a na ich úspešnú realizáciu vplýva veľké množstvo interných a externých faktorov, niekedy je nutné pristúpiť k úprave a zmene projektu.

Naše služby zahŕňajú:

 • koordináciu a riadenie projektu ako celku,
 • sledovanie usmernení týkajúcich sa zmien pri riadení a implementácii projektu,
 • kontrolu časového harmonogramu, začiatku a ukončenia aktivít projektu, omeškania oproti pôvodne plánovanému harmonogramu,
 • sledovanie a oznamovanie zmien (zmena identifikačných a kontaktných údajov, zmena štatutárneho orgánu prijímateľa, zmena čísla účtu, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti),
 • zadávanie úloh, kontrola a organizovanie celkového priebehu realizácie projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
 • výber a koordinovanie odborníkov a expertov podieľajúcich sa na činnostiach vykonávaných v rámci projektu,
 • riadenie dodržiavania merateľných cieľov, kvality výstupov, harmonogramu aktivít, čerpania rozpočtu a dodržiavania výstupov jednotlivých častí projektu,
 • prípravu žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP,
 • riešenie a nápravu prípadných nezrovnalostí v rámci projektu,
 • komunikáciu s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom,
 • komunikáciu s dodávateľmi.