Vytlačiť

Programové obdobie 2014 - 2020

V roku 2014 sa formálne začalo nové programové obdobie pre fondy EÚ. Na základe prebiehajúcich rokovaní o nastavení Partnerskej dohody – hlavného dokumentu určujúceho pravidlá a priority pre fondy a jednotlivých operačných programov - Vláda Slovenskej republiky schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu, priority a podmienky na využívanie fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia.

Prioritné oblasti nového programového obdobia:

 • Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
 • Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
 • Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
 • Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
 • Moderná a profesionálna verejná správa

Operačné programy pre nové programové obdobie:

 • Výskum a inovácie
 • Integrovaná infraštruktúra
 • Ľudské zdroje
 • Kvalita životného prostredia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Efektívna verejná správa
 • Rybné hospodárstvo
 • Program rozvoja vidieka

Zdroje financovania pre nové programové obdobie:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky sociálny fond (ESF)
Kohézny fond (KF)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a rybného hospodárstva (EPFaRV)
Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH)