Vytlačiť

Riadenie kvality (ISO certifikácia)

Kľúčová podmienka pre vytváranie nových obchodných príležitostí s ohľadom na ich dlhodobú udržateľnosť je v dnešnej dobe založená najmä na profesionálnom prístupe, poskytnutej odbornosti a vybudovaní vzťahu založenom na spokojnosti zákazníka. Preukázanie kvalifikácie spoločnosti a možnosť poznať jej vnútorné hodnoty sa tak stávajú jedným zo zásadných parametrov dlhodobej spolupráce. 

Práve z týchto dôvodov prešli v roku 2012 interné procesy riadenia našej spoločnosti systémovými certifikáciami medzinárodne uznávaných systémov riadenia ISO noriem.

Systém riadenia spoločnosti bol úspešne certfikovaný ISO 9001:2008 pre činnosti podnikateľského poradenstva a mimoškolskej vzdelávacej činnosti, založenom na procesnom prístupe. Systém manažérstva kvality je dnes celosvetovo uznávaný štandard, ktorého zavedenie je východiskom pre trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Hlavným benefitom tejto normy je poskytovanie služieb aj najnáročnejším zákazníkom, ako aj možnosť získania nových zákazníkov s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti. Vybudovaný samoregulačný system nám umožňuje pružne reagovať na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek a na interné potreby samotnej organizácie. 

Systém projektového riadenia spoločnosti a štandardizácia projektového riadenia boli potvrdené certifkátom ISO 10006:2003, ktorý sa predovšetkým zameriava na procesy pri riadení projektu, zvyšovanie ich kvality a nabáda ku komplexnému pohľadu na riadenie projektu. Norma v sebe zahŕňa pravidlá týkajúce sa vedenia spoločnosti, zásady pre procesy vzťahujúce sa ku zdrojom, ku prostriedkom pre realizáciu, zásady pre procesy realizácie a monitorovania, analyzovania a zlepšovania projektového riadenia.
Túto normu kvality procesov v manažmente projektov uplatňujeme pri projektoch rôznej zložitosti, rozsahu alebo prostrediach, bez ohľadu na výsledný typ produktu alebo služby, tak aby sme boli schopní dodať zákazníkovi plne vyhovujúce riešenie za pomoci zmienených transparentných procesov. Aplikované štandardizované projektové metodiky Vám tak prinášajú výhodu v podobe transparentnosti celého životného cyklu projektu. Prípadné zmeny a problémy riešime koordinovane s dostatočnou časovou rezervou, čím je zaistené efektívne využitie finančných prostriedkov a ľudských zdrojov určených pre daný projekt. 

Zavedenie systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 zodpovedá kultúre spoločnosti a postojom ľudí, ktorí ju riadia a pracujú v nej. Zodpovednosť voči životnému prostrediu, podporovanie ochrany životného prostredia, prevencia znečistenia v rovnováhe so sociálnymi a ekonomickými potrebami a znižovanie rizík vplyvu činnosti podniku na životné prostredie, to všetko napĺňa našu víziu environmentálneho povedomia ekologicky orientovaného riadenia spoločnosti. Environmentálne manažérstvo je zamerané na úspory energie v spoločnosti, minimalizáciu tvorby odpadov v rámci činnosti spoločnosti a recykláciu odpadov.