Vytlačiť

Tvorba a realizácia inovatívnych vzdelávacích programov v strojárskom priemysle

Spoločnosť PROEDUCA, s.r.o. realizovala v rokoch 2014-2015 dopytovo - orientovaný projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

Názov projektu:    „Tvorba a realizácia inovatívnych vzdelávacích programov v strojárskom priemysle“

ITMS kód:            26120130077

RO (Riadiaci orgán): Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO (Sprostredkovateľský orgán pod riadim orgánom): Výskumná agentúra

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Prioritná téma: Rozvoj systémov a stratégií celoživotného vzdelávania vo firmách; odborná príprava a služby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti zmene; podpora podnikania a inovácie

Kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO

 

Termín realizácie: 03/2014 - 12/2015

Miesto realizácie projektu: Prešov, Prešovský kraj

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 174 650,00 Eur

Forma financovania: Nenávratná dotácia

Poskytnutá výška NFP (nenávratného finančného príspevku): 165 917,50 Eur

Čerpané oprávnené výdavky projektu : 141 202,78 Eur 

Cieľ projektu:

Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pracovníkov v strojárskom priemysle pre praktické využitie v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti (pre podporenie zvyšovania kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov)

Špecifické ciele projektu:

  1. Zabezpečiť realizáciu a šírenie vzdelávacích programov pre pracovníkov v strojárskom priemysle využitím inovatívnych metód (pre rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania)
  2. Zvyšovať kvalitu a inovovať obsah ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov v strojárskom priemysle v súlade s požiadavkami trhu práce a s potrebami vedomostnej spoločnosti (pre podporu ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch)

Stručný opis projektu:

Realizáciou tohto projektu reflektujeme na požiadavky zamestnávateľov v oblasti strojárskeho priemyslu o vytvorenie nových progresívnych inovatívnych vzdelávacích programov. Uvedená požiadavka vyvstala z nedostatku dostatočne kvalifikovaných pracovníkov v oblastiach, ktorých sa plánované vzdelávacie programy týkajú.

V rámci projektu a hlavných aktivít 1.1. a 1.2. boli postupne vytvorené dva nové akreditované vzdelávacie programy s inovatívnym obsahom a metódami výučby. Následne v rámci aktivity 2.1. a 2.2. sme vyškolili 50 ľudí na trhu práce, ktorí sa na začiatku projektu podielali na pilotných školeniach a neskôr sa zúčastnili samotného vytvoreného akreditovaného vzdelávacieho programu. Vytvorením odborných vzdelávacích programov v oblasti strojárstva prispieva k efektívnemu systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov v strojárskom priemysle.

Hlavné aktivity:

Aktivita 1.1. Tvorba vzdelávacieho programu - Technológ - konštruktér a jeho následná akreditácia

Aktivita 1.2. Tvorba vzdelávacieho programu Automatizácia v strojárskej výrobe a jeho následná akreditácia

Aktivita 2.1. Realizácia vzdelávacieho programu - Technológ - konštruktér

Aktivita 2.2. Realizácia vzdelávacieho programu Automatizácia v strojárskej výrobe

Výstupy projektu:

Realizáciou projektu boli vytvorené 2 inovatívne vzdelávacie programy, v rámci ktorých sme preškolili 50 osôb. 20 osôb absolvovalo program Automatizácia v strojárskej výrobe a 30 osôb absolvovalo program Technológ - konštruktér.

                          

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

"ESF - Európsky sociálny fond"                                   

www.vyskumnaagentura.sk         www.esf.gov.sk