Vytlačiť

Rodina a práca

Národný projekt Rodina a práca (kód ITMS 27120330019) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

 

kód ITMS: 27120330019

číslo zmluvy: 262/2015-IZ-4.0/V

 

Realizácia aktivít: 21.04.2015 – 31.10.2015

 

Cieľ projektu: Podpora zosúladenia pracovného a rodinného života

 

Cieľové skupiny:

 • zamestnanci s rodinnými povinnosťami (najmä ženy s deťmi v predškolskom veku),
 • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami,
 • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života,
 • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života,
 • zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby,
 • malí a strední podnikatelia

Špecifické ciele projektu:

 • podpora zamestnanosti žien s deťmi vo veku najmä do 6 rokov prostredníctvom podpory flexibilných foriem práce,
 • podpora služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami,
 • informačná kampaň na tému zosúladenia rodinného a pracovného života,
 • expertná podpora vytvárania podmienok pre zosúladenie rodiny a práce pre rodičov u zamestnávateľov.