Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Supported by a grant from Norway

Co-financed by a State Budget of the Slovak Republic       

                                 

 

Názov projektu: Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle

Číslo projektu: CBC01007

Prijímateľ grantu: PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina

Výška projektového grantu: 372 674,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 08/2015  - 04/2017

Názov programovej oblasti: Cezhraničná spolupráca

Komponent/opatrenie:  Výsledok 1 – Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/ sietí

Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Partner projektu: Zakarpatský oblastný dobročinný fond „Edelvejs“, Bestuževa 4, Užhorod 88000 

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvyšovať kvalitu a inovovať obsah ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov v strojárskom priemysle v súlade s požiadavkami trhu práce a s potrebami vedomostnej spoločnosti prostredníctvom tvorby a implementácie nových vzdelávacích programov so zameraním na strojárstvo s využitím potenciálu Slovensko - ukrajinského partnerstva.

Vedľajšie ciele projektu:

  • Znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov a vzájomnej cezhraničnej spolupráce Slovensko-Ukrajina.
  • Zvýšenie ekonomickej výkonnosti a produktivity práce prostredníctvom zvýšenia celkovej prosperity východného regiónu , ako je definované v strategickom rozvoji POKER slovenského regiónu - východ.
  • Zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti v prihraničnom regióne v kľúčových a perspektívnych priemyselných odvetviach a službách.
  • Zlepšenie kvality ľudského potenciálu.
  • Rozvoj ľudských zdrojov a infraštruktúry v oblasti vedy a vzdelávania sektor v zakarpatskom regióne.
  • Podpora znalostnej ekonomiky, rozvoj high-tech technológií, podpora malých a stredných podnikov v Zakarpatskom regióne.

 Cieľová skupina:

Hlavnou cieľovou nezamestnaní/znevýhodnení v prihraničnom regióne Slovensko-Ukrajina. Prínos projektu pre tieto osoby je vo forme atraktívnych akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré môžu využiť na zvýšenie úrovne ich vedomostí a zručností v súlade s aktuálnymi  a perspektívnymi potrebami trhu práce. Rovnaké benefity sú určené aj pre mladých ľudí a študentov, ktorí ešte len vstupujú na trh práce a vzhľadom na súčasnú situáciu nie sú príliš úspešní. Vytvorenie akreditovaných vzdelávacích kurzov zvýši ich šance a zabezpečí ich konkurencieschopnosť.

Nepriamymi cieľovými skupinami, ktoré budú benefitovať z projektu sú ďalší zamestnanci pracujúci v strojárskom priemysle, ktorí si budú môcť zvýšiť úroveň ich kľúčových kompetencií v súlade s aktuálnymi  a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti a zamestnávatelia, tzn. obchodné spoločnosti podnikajúce v oblasti strojárskeho priemyslu.

Program SK08 - Cezhraničná spolupráca:

Program SK08 Cezhraničná spolupráca je zameraný na slovensko - ukrajinskú spoluprácu, vrátane zamerania sa na podporu medziľudských kontaktov a výmenu získaných skúseností, dobrej praxe cezhraničných projektov medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj získavanie informácií a kontaktov v Európe. Dopad programu je najmä na dva slovenské regióny – Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj a jeden ukrajinský – Zakarpatská oblasť.

 

„Slovensko-Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ / „Slovakia-Ukraine: Cooperation acrosss Border“   

„Spoluprácou k spoločným hodnotám.“   /  „Cooperation with common values.“


 

www.norwaygrants.org

www.proeduca.eu