Vytlačiť

Investičný projektový manažment

Ponúkame Vám riadenie investičných projektov po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej tak, aby boli dodržané stanovené parametre a ciele projektov.

V závislosti na fáze realizácie projektu a Vašej požiadavky sme pripravení podielať sa na:

  • príprave možností financovania projektu z verejných alebo súkromných zdrojov,
  • koordinácii a  riadení všetkých fáz projektu: štúdie realizovateľnosti, projektu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu,
  • zabezpečení znaleckých posudkov,
  • riadení rozpočtu,
  • koordinácii inžinieringu - obstaraní príslušných povolení pre stavbu,
  • výberových konaní na dodávateľov prác,
  • realizáciu stavby - riadení a koordinácii stavebného procesu, dohliadaní na výstavbu,
  • riadení interného tímu,
  • kolaudácii a uvedení do prevádzky - zabezpečenie komplexného odskúšania, kolaudačných rozhodnutí a uvedenie stavby do prevádzky.