Vytlačiť

Investičná pomoc

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie investora o lokalizácii jeho investície je nesporne aj objem a štruktúra investičných stimulov, ktoré môže získať.

Slovenská republika sa vyznačuje výraznými regionálnymi rozdielmi, ktoré sú dané rôznymi dôvodmi. Investičné stimuly sú jedným z nástrojov, ktoré by mali motivovať investorov, aby umiestnili svoje nové prevádzky aj v menej rozvinutých regiónoch, t.j. v oblastiach s vyššou mierou nezamestnanosti, menej kvalitnou infraštruktúrou a pod.

Pozitívny vplyv novej investície by sa mal prejaviť vytvorením nových pracovných miest, príležitosťami na uplatnenie sa absolventov a zároveň aj vytvorením nových podnikateľských možností pre miestne spoločnosti.

Viazanosť na konkrétny región je jednou zo základných čŕt investičných stimulov a ich poskytovanie by malo podprovať nielen zahraničných ale aj domácich podnikateľov.

Príslušná legislatíva delí projekty, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou do štyroch kategórií:

  1. priemyselná výroba,
  2. technologické centrá,
  3. centrá strategických služieb,
  4. turizmus.

Každá z uvedených kategórií má zadefinované vlastné podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa subjekt mohol o pomoc uchádzať.

Investičná pomoc môže byť poskytnutá vo forme:

  1. dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  2. úľavy na dani z príjmu,
  3. príspevku na vytvorené nové pracovné miesta,
  4. prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku.

 

Investičná pomoc

Zoznam schválených projektov pre poskytnutie regionálnej pomoci

Legislatíva: