Vytlačiť

Dotácie MH SR - Priemyselné zóny

Dotácie Ministerstva Hospodárstva Slovenskej Republiky - Priemyselné zóny

1. Na čo môže byť poskytnutá dotácia?

Dotáciu možno poskytnúť na podporu:

 1. baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,
 2. rozvoja malého a stredného podnikania,
 3. využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla,
 4. ochrany spotrebiteľa,
 5. rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
 6. výskumu, vývoja a inovácií.

2. Kto je oprávnený žiadateľ na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb?

Dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb možno poskytnúť:

 1. obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
 2. obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na činnosti uvedené v investičnom zámere schválenom vládou.

3. Čo sú oprávnené náklady?

 1. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,
 2. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,
 3. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,
 4. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia,
 5. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,
 6. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,
 7. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,
 8. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
 9. terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
 10. archeologický výskum,
 11. geologické práce,
 12. vybrané geodetické a kartografické činnosti,
 13. výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete,
 14. náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb,
 15. odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
 16. rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
 17. výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
 18. odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie,
 19. odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,
 20. úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy.

4. Kto je oprávnený žiadateľ na podporu rozvoja výskumu, vývoja a inovácií?

Dotáciu na podporu výskumu, vývoja a inovácií možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi, právnickej osobe podnikateľovi, združeniu právnických osôb alebo vysokej škole.

5. Čo sú oprávnené náklady?

 1. financovanie projektov výskumu a vývoja schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
 2. realizáciu programov rozvoja inovácií schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
 3. financovanie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja schválených ministerstvom a vyhl.sených v Obchodnom vestníku,
 4. financovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci, vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľ nosti a vedeckotechnických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.

6. Aká je minimálna a maximálna výška dotácie?

 1. minimálna výška dotácie nie je stanovená. Maximálna výška je stanovená do 15 % z celkovej hodnoty investície investora,
 2. dotáciu možno zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať aj výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie.

 

Legislatíva: