Vytlačiť

Individuálne vzdelávanie

Poskytneme Vám komplexné a kvalitné služby "šité" na mieru na vysokej profesionálnej úrovni. Vďaka nášmu individuálnemu prístupu Vám vytvoríme vzdelávací program presne podľa Vašich potrieb.

Moderné prístupy výučby, kvalitný tím odborníkov, lektorov a koučov a inovované vzdelávacie programy Vám umožnia systematické zvyšovanie úspešnosti a osobnostný rozvoj Vašich zamestnancov.

Všetky tréningové programy sú založené na získavaní vedomostí a praktických zručností priamo na základe osobných skúseností a zážitkov, účastníkom vzdelávania tak umožňujú hlbšie preniknúť do ich podstaty a osvojiť si žiadané návyky:

  • skupinové cvičenia a diskusie - vo forme hier a simulácie modelových situácií,
  • krátke teoretické vstupy a prípadové štúdie,
  • best practices a worst practices,
  • nácvik zručností pri riešení konkrétnych problémov a problémových situácií,
  • vzájomné hodnotenie a spätná väzba,
  • videozáznamy výstupov účastníkov a ich hodnotenie a analýza,
  • testy a dotazníky, 
  • outdoor aktivity.

Ponúkame vzdelávanie v oblastiach:

1. manažérske a obchodné zručnosti: 

Projektový manažment, Strategický manažment, Manažment zmien, Risk manažment, Efektívna komunikácia na pracovisku, Budovanie tímov, Motivácia, Riešenie konfliktov, Asertívne správanie a argumentovanie, Zvládanie námietok, Zvládanie stresových situácií, Organizovanie porád, Obchodné jednania, Vyjednávacie/negociačné zručnosti, Prezentačné zručnosti, Time management, Získanie zákazníka, Tvorba podnikateľského plánu spoločnosti, Znižovanie nákladov, Cash flow, Outsourcing, etiketa a spoločenské správanie, Analytické zručnosti, využívanie zdorjov, Stanovenie cieľov, Leadership

Manažérske vzdelanie v dnešnej dobe zohráva kľúčovú rolu. Zabezpečovanie riadiacich činností si vyžaduje kvalifikované odborné vedomosti z oblasti manažmentu. Základným predpokladom zvýšenia efektívnosti riadiacej práce je zvládnutie manažérskych zručností v konkrétnych podmienkach, schopnosť vedieť analyzovať pracovný čas a poznať štýly manažérskej práce, poznať základné právne a ekonomické podmienky pre založenie a fungovanie firmy, pochopiť zákonitosti trhovej ekonomiky, získať manažérske zručnosti z rôznych oblastí riadenia, naučiť sa využívať marketingové nástroje pri riadení firmy. Význam manažérskeho vzdelávania nachádzame v rozvoji kvality ľudských zdrojov, a teda v zvyšovaní efektivity celej firmy. Dobre realizované rozvojové aktivity majú okrem zvyšovania výkonu aj teambuildingový a motivačný dopad na účastníkov. Zvýšením kompetencií pomocou tréningu sa účastníci naučia dosahovať ciele efektívnejším spôsobom a tým získavajú nové kapacity.

2. rozvoj ľudských zdrojov:

Personálny manažment a komunikácia, HR v procesoch firmy, Ako nájsť správneho zamestnanca (výberové konania - selekcia uchádzačov), Budovanie kariéry - inšpirácia a motivácia, Rozvoj talentov, Koučovanie, Hodnotiace a motivačné rozhovory, Tréning trénerov, Rozvoj osobnostného potenciálu

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov považujeme za alfu a omegu všetkých procesov, ktoré vo firme prebiehajú. Popri informačných a telekomunikačných technológiách sú práve ľudské zdroje najprogresívnejšou súčasťou rozvoja organizácií. Investície do ľudských zdrojov je možné na jednej strane najvýraznejšie znásobovať a na strane druhej nimi čo najdôslednejšie eliminovať riziká strát. Optimálny rozvojový program odráža firemnú identitu a firemnú kultúru organizácie a je vždy úzko previazaný na jej marketingové a obchodné ciele. Interaktívne zapája účastníkov v rovine individuálnej aj tímovej a nekončí odovzdaním know-how, ale spätnou väzbou o úspešnosti implementácie jeho obsahu účastníkmi.

3. špecializované školenia v oblasti priemyslu:

Automatizácia v strojárskom priemysle, Technológ - konštruktér 

4. informačné technológie:

ECDL, Separátne aplikácie MS office, Corel Draw, Práca na internete, Efektívna práca s MS office, Outlook, Photoshop - webdesign, MS Frontpage

5. tradičné remeslá a rozvoj cestovného ruchu:

Práca s drevom a umelecko - remeselné spracovanie dreva, Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu, Ekonomika v cestovnom ruchu, Internet ako marketingový nástroj, MS Excel a tvorba marketingovej databázy, Barmanské, kuchárske a carvingové kurzy

6. rozvoj zamestnancov vo verejnej a štátnej správe a pracovníkov v sociálnych službách:

Právne minimum pre zamestnancov obcí, miest a samosprávnych krajov, Adaptačné vzdelávanie pre novoprijatých zamestnancov obcí a miest, Základy manažmentu mimovládnych organizácií, Bazálna stimulácia, Individuálne plány rozvoja, Sociálne poradenstvo, Sociálna rehabilitácia, Sociálna práca