Vytlačiť

E-learning

E-learning predstavuje najmodernejší spôsob výučby s využitím informačných technológií. Je to implementácia informačných technológií do vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania alebo výučby. E-learning je efektívnym prostriedkom ako odovzdať cieľovej skupine cenné informácie na diaľku. Toto odovzdávanie informácií sa najčastejšie realizuje prostredníctvom on-line dištančných kurzov. Dištančné vzdelávanie ako také, teda samoštúdium za pomoci tútora, ktorý je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje, existuje už veľa rokov. Rozvoj informačných technológií zasiahol aj do vzdelávania a výrazne vylepšil vyučovací proces.

Pre koho je e-learnig určený

E-learning je určený pre každého, kto vyhľadáva informácie - ako pre študentov stredných či vysokých škôl, na prípravu na prijímacie pohovory do škôl, tak i pre organizácie a ich zamestnancov ako súčasť zvyšovania kvalifikácie a zdieľanie firemného know-how. Pre účastníkov e-learning predstavuje praktickú a pohodlnú formu získavania informácií a organizáciam e-learning poskytuje efektívny nástroj manažmentu vzdelávania či manažment kvality.

Organizácia štúdia a meranie výstupov

Samoštúdium prostredníctvom e-learningu je nenáročné a poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Štúdium je zväčša organizované do niekoľkých on-line kurzov v závislosti od vzdelávacieho okruhu. Kurz môže obsahovať teoreticky neobmedzené množstvo dát, kontrolné otázky, testy a nakoniec aj certifikát o úspešnom absolvovaní. Vytvoriť kurz znamená definovať jeho obsah prehľadne štruktúrovaný na kapitoly, vyčleniť okruh osôb, či celých oddelení, ktoré sú povinné sa s témou oboznámiť, vytvoriť časový harmonogram pre oboznámenie sa s látkou a konečný termín pre absolvovanie záverečného testu.

Merať úroveň znalostí štandardnou formou je organizačne náročné, v tejto oblasti e-learning ponúka okamžité percentuálne vyhodnotenie testov, informácie o úspešnosti v rámci skupiny, počte nesprávne zodpovedaných otázok. Pri neúspešnom absolvovaní testu je tu možnosť učivo si zopakovať a opäť vyplniť test bez dodatočných časových nákladov pre organizátora školení. Výstupy vzdelávania, teda štatistiky úspešnosti testov majú veľkú výpovednú hodnotu pre organizáciu pokiaľ ide o efektivitu kurzov, motiváciu zamestnancov a ich schopnosť učiť sa.

Každý kurz je spravidla len jedným zo súčastí sústavy predpísaných kurzov a ich nadväzností nazývaných „learning path“. Táto slúži na komplexné vyškolenie niektorého typu pracovníka a zvládnutie celého vzdelávacieho procesu pre jeho pracovnú pozíciu. Štandardizované systémy obsahujú možnosti tieto kurzy a testy jednoducho importovať, čo značne uľahčuje prácu a skracuje tak proces od myšlienky k realizácií samotného vzdelávania.

Formy e-learningu

E-learning vzdelávanie môže mať viacero foriem, a takto sa dokonale prispôsobiť potrebám individuálnych účastníkov, skupín alebo organizácií. Najosvedčenejšou formou e-learningu je takzvaný asynchrónny e-learning. Zahŕňa samoštúdium jednotlivých účastníkov, ktorí si sami volia aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom ich budú prijímať.

Pre individuálnych účastníkov znamená asynchrónny e-learning časovú a priestorovú slobodu v procese štúdia, učebný proces je tak prispôsobovaný vlastným potrebám a návykom. Účastníci si sami vyberú čas a miesto, ktoré zabezpečia lepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky, jedinou podmienkou je prístup na internet. V reálnom svete by mali organizácie nevyčísliteľné náklady, ak by chceli zastaviť pracovnú činnosť, zhromaždiť a vzdelávať všetkých zamestnancov v rozličných odboroch. Takéto vzdelávanie neberie do úvahy individualitu zamestnancov, rôznu úroveň ich vedomostí, odbornosti a postavenia v organizácii. A práve pre organizácie asynchrónny e-learning prináša jednoduché a finančne výhodné riešenie skupinového vzdelávania, ktoré vyhovuje každému. 

E-learning a iné formy výučby

E-learning však nemusí predstavovať jedinú formu vzdelávania, pretože niektoré situácie vyžadujú prezenčnú formu kurzov. V takom prípade e-learning eliminuje nedostatky klasickej výučby a zo všedného vyučovacieho procesu sa stáva pútavá, adresná a interaktívna výučba. Hlavným prínosom e-learningu do klasickej výučby je odbremenenie lektora od podávania informácií, ktoré sú uchádzačii schopní osvojiť si aj sami a sústrediť sa na problematické oblasti, diskusiu a praktické aktivity. Pre pochopenie niektorých procesov je e-learningová animácia efektívnejšia ako siahodlhé výklady lektora, a keďže človek najviac informácii prijíma zrakom, je tu aj vyššia šanca, že si danú informáciu účastník zapamätá.